<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
effort  
['efət]
danh từ
  • sự cố gắng; sự ráng sức; sự nỗ lực
sự lãng phí thời gian và sức lực
họ nhấc tảng đá nặng lên một cách dễ dàng
anh ấy phải cố gắng thêm trong công việc của mình
các nỗ lực của anh ấy được đánh giá cao
thức để xem hết bộ phim thì quả là cố gắng lắm
tôi sẽ cố gắng hết sức để đến đúng giờ
  • kết quả của sự cố gắng
đó là một kết quả tốt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt