<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
efficace  
tính từ
  • có hiệu quả, có hiệu lực, hiệu nghiệm, công hiệu
thuốc công hiệu
người cộng tác có hiệu quả
những biện pháp có hiệu quả
danh từ giống cái
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt