<
Trang chủ » Tra từ
editor  
['editə]
danh từ
  • người biên tập (một quyển sách, tờ báo, tạp chí, chương trình truyền thanh hoặc truyền hình) hoặc chịu trách nhiệm một phần của tờ báo
Biên tập viên thể thao, tài chính, thời trang
  • (tin học) trình soạn thảo
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt