<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
earn  
[ə:n]
ngoại động từ
  • kiếm được (tiền...); giành được (phần thưởng, sự khen ngợi...)
kiếm sống
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt