<
Trang chủ » Tra từ
e-mail  
['imeil]
danh từ, viết tắt của Electronic mail
  • thư điện tử
động từ
  • gửi (bản báo cáo...) dưới hình thức thư điện tử
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt