<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dynamic data exchange - DDE  
Tin học
  • trao đổi dữ liệu động ( DDE). Trong Microsoft Windows và System 7 của Macintosh, đây là một kênh thông tin liên quá trình ( interprocess communication chanel-IPC) mà qua đó các chương trình có thể trao đổi một cách tích cực, đồng thời có thể điều khiển các trình ứng dụng khác. Để có khả năng DDE, các chương trình này phải thoả mãn các đặc trưng kỹ thuật của Microsoft Corporation. DDE cho phép chạy đồng thời các chương trình để trao đổi dữ kiện ngay cả khi có những thay đổi thông tin. Chẳng hạn, với một đường viễn thông liên kết với dịch vụ báo giá hàng (như) Dow-Jones News/Retrieval Service, một chương trình bảng tính có khả năng DDE (như) Microsoft Excel có thể nhận được những dữ liệu mới nhất từ dịch vụ trực tuyến đó, ghi lại những thay đổi giá cả của các mặt hàng chủ yếu, và tính toán lại toàn bộ bảng công tác theo sự thay đổi này Cơ sở của DDE là mô hình khách/chủ. Chương trình ứng dụng cung cấp thông tin gọi là trình ứng dụng chủ, còn chương trình ứng dụng nhận thông tin thì gọi là trình ứng dụng khách. Hầu hết chương trình ứng dụng có khả năng DDE đều có thể thực hiện các chức năng chủ lẫn khách trong công việc thuộc lãnh vực DDE, đồng thời chương trình chủ còn có khả năng cung cấp dữ liệu cho nhiều khách. Các tiêu chuẩn liên kết và nhúng đối tượng ( OLE) của Microsoft đã giúp đơn giản hoá công việc của người sử dụng trong quá trình thiết lập liên kết động giữa các hệ Windows và Macintosh. Trong OLE, bạn có thể "dán" dữ liệu lấy từ một trình ứng dụng này sang ứng dụng khác bằng lệnh Paste link hoặc Paste Special (trình đơn Edit). Sau đó, DDE sẽ cập nhật vào tài liệu đích những thay đổi ở tài liệu nguồn. Nếu trình ứng dụng khách không chạy khi bạn đang tiến hành cập nhật cho tài liệu nguồn, thì bạn sẽ thấy xuất hiện một hộp báo động lúc bạn mở tài liệu đích, để báo rằng dữ liệu nguồn đã bị thay đổi và hỏi bạn có muốn cập nhật nó vào không. Xem client application , dynamic link , interprocess communication - IPC , và system
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt