<
Trang chủ » Tra từ
dye  
[dai]
danh từ
  • thuốc nhuộm
  • màu, màu sắc ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
màu thẫm
tội ác đen tối nhất
động từ
  • nhuộn
nhuộm đỏ
loại vải len này nhuộm không ăn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt