<
Trang chủ » Tra từ
du  
[du]
động từ
  • to push, push briskly, shove; to walk
danh từ
  • elm (cây du)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt