<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
drop-kick  
['drɔpkik]
danh từ
  • (thể dục,thể thao) cú đá bóng đang bật nảy ( (cũng) gọi là drop )
ngoại động từ
  • phát bằng cú đá bóng đang bật nảy
  • ghi (bàn thắng) bằng cú đá bóng đang bật nảy
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt