<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
drop-curtain  
['drɔp,kə:tn]
danh từ
  • màn hạ khi nghỉ giải lao ( (cũng) gọi là drop-scene )
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt