<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dread  
[dred]
danh từ
  • sự kinh sợ, sự kinh hãi, sự khiếp sợ, sự khiếp đảm
  • điều làm kinh hãi, vật làm khiếp sợ
động từ
  • kinh sợ, kinh hãi, khiếp sợ
  • nghĩ đến mà sợ; sợ
nghĩ đến ốm mà sợ; sợ bị ốm
sợ làm gì
sợ rằng...
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt