<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
drapeau  
danh từ giống đực
 • cờ
cờ đỏ
cán cờ
kéo cờ
 • (nghĩa bóng) ngọn cờ
mang ngọn cờ tự do
 • (ngành in) dấu thêm (đánh dấu chỗ cần ghi thêm)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) giẻ cũ, giẻ rách
giấy này làm bằng giẻ cũ
 • ( số nhiều) quân đội
   • kèn chào cờ
   • cờ trắng (dấu hiệu xin hàng)
   • cờ đen (của bọn cướp)
   • tiểu đội cờ
   • danh dự quân đội
   • giấu tư tưởng mình
   • chết cho tổ quốc
   • phất cờ tuyên bố chính kiến của mình
   • (thông tục) ăn quịt
   • cầm cờ, lãnh đạo
   • dưới cờ, trong quân ngũ, tại ngũ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt