<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
drame  
danh từ giống đực
  • kịch
kịch trữ tình
  • (nghĩa bóng) thảm kịch
      • làm cho to chuyện, quan trọng hóa
      • gây chuyện, sinh ra lôi thôi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt