<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
door-to-door  
['dɔtədɔ]
tính từ
  • đến từng nhà
người bán hàng đến từng nhà
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt