<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
doom  
[du:m]
danh từ
  • số phận bất hạnh, sự bạc phận
  • sự chết, sự diệt vong, sự tận số; sự sụp đổ
  • (tôn giáo) sự phán quyết cuối cùng
ngày phán quyết cuối cùng, ngày tận thế
  • (sử học) quy chế, sắc luật, sắc lệnh
  • (từ cổ,nghĩa cổ) sự kết án, sự kết tội
ngoại động từ
  • kết án, kết tội
  • ( (thường) động tính từ quá khứ) đoạ đày, bắt phải chịu (số kiếp khổ ải...)
tất phải thất bại
hắn biết là hắn sẽ bị kết tội; hắn biết là hắn phải chết; hắn biết là hắn đã đến ngày tận số
  • (từ cổ,nghĩa cổ) ra lệnh, hạ lệnh
hạ lệnh xử tử ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt