<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
donkey-engine  
['dɔηki,endʒin]
danh từ ( (cũng) donkey )
  • (kỹ thuật) cần trục hơi nước (trên tàu thuỷ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt