<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
donc  
liên từ
  • vậy thì
tôi tư duy, vậy thì tôi tồn tại
  • vậy; thế; nào; ư; đi
anh sao thế? anh làm sao vậy?
nào đến đây
ở đây vậy?
xong rồi ư?
anh nói đi
đồng âm Dom , don , dont
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt