<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dommage  
danh từ giống đực
  • sự thiệt hại
bão gây thiệt hại lớn cho cây trồng
sự thiệt hại về tinh thần
  • tiền bồi thường
tiền bồi thường chiến tranh
đòi tiền bồi thường
      • (thân mật) tiếc quá!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt