<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
doer  
['du:ə]
danh từ
  • người làm, người thực hiện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt