<
Trang chủ » Tra từ
documentary  
[,dɔkju'mentəri]
tính từ
  • gồm có các tài liệu
bằng chứng, chứng cứ, nguồn tài liệu
  • đưa ra một báo cáo căn cứ trên sự việc về một đề tài hoặc hoạt động nào đó (nhất là ghi âm, ghi hình những người có liên quan.....)
tường thuật cuộc chiến tranh Việt Nam qua tài liệu
phim tài liệu
danh từ
  • phim tài liệu
phim tài liệu về nạn lạm dụng ma túy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt