<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
docteur  
danh từ giống đực
  • tiến sĩ
tiến sĩ khoa học
đi khám bệnh
gọi bác sĩ (về khám bệnh tại nhà)
  • (tôn giáo) nhà giảng giáo lí
những nhà giảng giáo lí Cơ đốc
  • (từ cũ, nghĩa cũ) nhà thông thái, nhà bác học
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt