<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dix-huit  
tính từ
  • mười tám
  • (thứ) mười tám
trang mười tám
danh từ giống đực
  • mười tám
  • ngày mười tám
ngày mười tám tháng giêng
  • điểm mười tám
thi được mười tám điểm
  • số mười tám
ở số nhà mười tám
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt