<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dix  
tính từ
 • mười
mười ngón tay
thập kỷ
lớn gấp mười lần
đồng mười frăng
 • (thứ) mười
vua Lu-i thứ mười
 • nhiều
người ta nói với anh nhiều lần
 • mấy
điều đó có thể tóm tắt lại mấy dòng
danh từ giống đực
 • mười
nhóm mười người
gấp mười lần
mười phần trăm ( 10 %)
 • số mười
 • mồng mười
mồng mười tháng này
 • (đánh bài) (đánh cờ) con mười
con mười nhép
   • hầu như hoàn toàn, rất thường xuyên
   • (sự học) giết một phần mười số người
   • (thân mật) cừ lắm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt