<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
divisibilité  
danh từ giống cái
  • (toán học) tính chia hết
  • tính chia được
tính chia được của vật chất
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt