<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
diviser  
ngoại động từ
  • chia, phân, phân chia
chia một số tiền
năm chia thành tháng
phân chia một đám đất
phân một công việc cho nhiều người thợ
phân chia một tác phẩm văn học thành nhiều chương
phân tích một câu văn
  • chia cắt
chia cắt một nước
  • chia rẽ
mối lợi chia rẽ các nhà tư bản
      • chia để trị
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt