<
Trang chủ » Tra từ
dissociation  
[di,sousi'ei∫n]
Cách viết khác : disassociation [disə,sousi'ei∫n]
danh từ
  • sự phân ra, sự tách ra
  • (hoá học) sự phân tích, sự phân ly
sự điện ly
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt