<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dissension  
[di'sen∫n]
danh từ
  • mối bất đồng, mối chia rẽ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt