<
Trang chủ » Tra từ
dislike  
[dis'laik]
danh từ
  • sự không ưa, sự không thích, sự ghét
ngoại động từ
  • không ưa, không thích, ghét
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt