<
Trang chủ » Tra từ
disease  
[di'zi:z]
danh từ
  • (trường hợp) bệnh của cơ thể, tinh thần hoặc cây cối (do lây nhiễm hoặc rối loạn bên trong)
căn bệnh trầm trọng/lây nhiễm/nan y
phòng/lan truyền bệnh
  • (nghĩa bóng) tệ nạn; sự hủ bại (xã hội...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt