<
Trang chủ » Tra từ
discussion  
[dis'kʌ∫n]
danh từ
  • sự thảo luận; sự bàn cãi; sự tranh luận
sau nhiều cuộc bàn cãi/một vài cuộc bàn cãi lê thê, họ quyết định chấp nhận đề nghị của chúng tôi
vấn đề đang được thảo luận
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt