<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
discuss  
[dis'kʌs]
ngoại động từ
Tôi đến đó khi anh ta đang tranh luận (với bạn đồng nghiệp) về trận đấu
Chúng tôi bàn nhau khi nào thì đi
Họ bàn nhau bán ngôi nhà
chúng tôi đến đây bàn việc anh ta gia nhập câu lạc bộ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt