<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
discours  
danh từ giống đực
  • bài nói, diễn văn
diễn văn bế mạc
đọc diễn văn
  • luận văn
luận văn về phương pháp
  • lời nói, lời
Thôi đừng nhiều lời nữa, hãy cụ thể!
  • (triết học) suy lí, tư duy lôgic
  • (từ cũ, nghĩa cũ) câu chuyện
câu chuyện mà anh ta nói với tôi
      • (ngôn ngữ học) từ loại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt