<
Trang chủ » Tra từ
discount  
['diskaunt]
danh từ
 • phần tiền được giảm trong giá của cái gì; tiền bớt; tiền trừ
chúng ta giảm 10 % nếu trả tiền mặt
 • tiền được khấu trừ khi trả hối phiếu (như) rebate
 • sự trừ hao (về mức độ xác thực của một câu chuyện, một bản tin...)
nghe câu chuyện ở mức độ nào thôi
   • hạ giá, giảm giá; không được chuộng
   • cơ sở kinh doanh chuyên giao dịch bằng hối phiếu
   • cửa hàng bán giá rẻ hơn thông thường; cửa hàng hạ giá
ngoại động từ
 • mua hoặc bán một hối phiếu với giá thấp hơn giá khi đến hạn thanh toán
 • bán hạ giá; bán giảm giá
 • không kể đến, không đếm xỉa đến, không để ý đến; coi nhẹ; coi thường
Anh có thể không cần để ý đến những gì Jack nói : Hắn là thằng nói dối kinh người
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt