<
Trang chủ » Tra từ
disagreement  
[,disə'gri:mənt]
danh từ
  • sự khác nhau, sự không giống nhau
  • sự không hợp, sự không thích hợp
  • sự bất đồng, sự không đồng ý kiến
không đồng ý kiến với ai
  • sự bất hoà
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt