<
Trang chủ » Tra từ
director-general  
danh từ
  • người quản lý chính của một tổ chức lớn; tổng giám đốc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt