<
Trang chủ » Tra từ
direction  
[di'rek∫n]
danh từ
  • sự điều khiển, sự chỉ huy, sự cai quản
nắm quyền điều khiển một công việc
  • ( số nhiều) lời chỉ bảo, lời hướng dẫn, chỉ thị, huấn thị
lời hướng dẫn cách dùng
ra chỉ thị
  • phương hướng, chiều, phía, ngả
về hướng (phía...)
  • mặt, phương diện
sự cải tiến về nhiều mặt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt