<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
directeur  
danh từ giống đực
 • giám đốc
giám đốc nhà máy, giám đốc xí nghiệp
giám đốc nhân sự
tổng giám đốc
phó giám đốc
 • (sử học) quan đốc chính ( Pháp)
   • hiệu trưởng
   • (tôn giáo) cha giáo đạo
tính từ
 • giám đốc
ban giám đốc
 • chỉ đạo; chi phối
nguyên tắc chỉ đạo
nguyên nhân chi phối
 • (toán học) chuẩn
đường chuẩn
 • (cơ học) dẫn, dẫn hướng
bánh dẫn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt