<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dinitrophenol  
[dai,nitrou'fi:nɔl]
danh từ
  • (hoá học) đinitrofenola
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt