<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dinitrobenzene  
[dai,nitrou'benzi:n]
danh từ
  • (hoá học) đinitrofenola
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt