<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dining-car  
['dainiηkɑ:]
danh từ
  • toa ăn trên xe lửa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt