<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dine  
[dain]
nội động từ
chúng tôi ăn bữa chính với cá hồi
      • ăn ở hiệu ăn hoặc ở nhà bạn bè (chứ không phải ở nhà mình); ăn cơm khách
      • nhịn ăn, không ăn
ngoại động từ
  • mời (ai) ăn bữa chính; thết cơm (ai)
tuần này chúng tôi thết cơm ông đại sứ
  • có đủ chỗ ngồi ăn (một số người) (bàn ăn, gian phòng...)
phòng này có đủ chỗ cho mười hai người ngồi ăn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt