<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dingbats  
Tin học
  • Các ký tự trang trí-như các bullet, dấu sao, bàn tay trỏ, cái kéo, và bông hoa-được dùng để minh hoạ cho văn bản. Các dấu dingbats được đặt giữa các cột, hoặc thông thường hơn là giữa các chương mục, để dễ phân biệt chúng. Xem Zapf Dingbats
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt