<
Trang chủ » Tra từ
diminish  
[di'mini∫]
động từ
  • bớt, giảm, hạ bớt, giảm bớt; thu nhỏ
giảm bớt quyền hành của ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt