<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dim-wittedness  
['dim,witidnis]
danh từ
  • tình trạng tối dạ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt