<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dim-witted  
[,dim'witid]
tính từ
  • trì độn, ngu đần
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt