<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
digress  
[dai'gres]
nội động từ
  • ( to digress from something ) đi lạc (chủ đề chính) trong bài nói hoặc bài viết; ra ngoài đề; lạc đề
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt