<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
digraph  
['daigrɑ:f]
danh từ
  • chữ ghép (đọc thành một âm (như) ch, ea...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt