<
Trang chủ » Tra từ
digestion  
[di'dʒest∫n]
danh từ
  • sự tiêu hoá; khả năng tiêu hoá
khó tiêu
khả năng tiêu hoá kém
khả năng tiêu hoá tốt
  • sự hiểu thấu, sự lĩnh hội, sự tiêu hoá (những điều đã học...)
  • sự ninh, sự sắc
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt