<
Trang chủ » Tra từ
differ  
['difə]
nội động từ
không cùng tuổi với ai
mấy anh em khác nhau rất nhiều về sở thích
sở thích bao giờ cũng khác nhau
có sở thích/quan điểm khác nhau
về mặt này, tiếng Anh khác tiếng Pháp/tiếng Anh và tiếng Pháp khac nhau
tôi không đồng ý với anh về điều đó
chúng tôi bất đồng với nhau về nhiều điểm
xin phép cho tôi có ý kiến khác
đành là bất đồng ý kiến với nhau, không tìm cách thuyết phục nhau nữa; chấp nhận những sự khác nhau về ý kiến, nhất là để tránh tranh cãi thêm
chúng tôi đành phải bất đồng ý kiến với nhau về vấn đề này
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt