<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
différent  
tính từ
  • khác, khác nhau
thái độ khác
trường hợp khác nhau
khác nhau về mọi quan điểm
những suy nghĩ của anh ta rất khác so với các anh
  • ( số nhiều) nhiều... khác nhau
nhiều người khác nhau đã nói với tôi điều ấy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt